Rättelser

Rättelser
till boken om Brevikshalvöns historia

Boken kom ut den 11 november 2013. Till och med 3 oktober 2016  har följande faktafel rapporterats:

sid 19 skriver vi inledningsvis att Hörstadius flyttade till Tyresö slott år 1859 med sina två minderåriga barn och sin gamla mamma. Det är något slarvigt formulerat. Formellt mantalsskrev han dessa personer på Tyresö slott först den 21 oktober 1861. Då hade slottet blivit upprustat och mer beboeligt. Fram till sommaren 1961 torde familjen mest ha bott kvar på Björknäs gård I Järlåsa utanför Uppsala.

sid 19 (i första och tredje spalten) kallar vi godsägaren för Gustaf Hörstadius. Det är inte fel, för vissa personer kallade honom så. Han själv kallade sig dock Gustaf Ferdinand Hörstadius och undertecknade konsekvent alla dokument hela sitt vuxna liv med G. F. Hörstadius. (Han var döpt till Johan Gustaf Ferdinand.) Denna kommentar gäller även sidorna 22, 144, 149 och 171.

sid 19 står det i andra spalten om kung Karl XV på en älgjakt under flera dagar år 1865 på Tyresö. Årtalet skall vara 1863.

På sid 20 står det upptill i vänsterspalten att Hörstadius också ärvt bruken Viby i Västmanland och Bredsjö i Uppland. Det är fel. Han hade köpt Viby säteri redan 1847, det vill säga långt innan han fick det stora arvet från sin farbror. Och Bredsjö säteri köpte han år 1861 - genom att sälja andra egendomar som han då ärvt.

På sid 21 står det i vänsterspalten att Uddby kvarn efter återuppbyggnaden 1877 var den största mjölkvarnen i Stockholmstrakten. Det är fel. Stockholms Eldkvarn var större fram till den 31 oktober 1878, då den brann. Det vi hade tänkt skriva var att Uddby kvarn därefter byggdes ut och år 1892 med sina då 24 par stenar blivit den största vattendrivna mjölkvarnen i Sverige.

Sid 52, tredje spalten: Sju rader nerifrån står att Ludvig Hammarskiöld år 1900 var Undergeneral. Den titeln finns inte. Det skulle ha stått Underlöjtnant, sedermera generallöjtnant.

Sid 61. Det vänstra fotografiet föreställer villa Svaludden och inte villa Fagervik, så som det står i bildtexten. Bakgrunden till bildförväxlingen är följande: År 2008 berättade en av de tidigare ägarna till villa Fagervik, arkitekten Nils Gyllenstierna, för oss att villa Fagervik hade blivit utvald i samband med Byggnadsvårdsåret 1975. Det året hade enligt Nils varje kommun i Sverige sett ut två byggnader som var av speciellt hög klass och Riksantikvarieämbetet hade sedan en utställning. Fagervik och Alby var de två husen från Tyresö kommun. Enligt Nils hade Villa Fagervik nämligen ansetts då ha en hög kvalitet. Nils kommenterade att den först byggda husdelen var av låg byggkvalitet, men att hans farfars tillbyggnad år 1916 däremot var mycket väl genomarbetad och förklarade nog att huset blev utvalt att representera Tyresö år 1975. Som följd av detta letade vi författare i Tyresö kommuns kulturarkiv och fann till vår glädje där år 2010 den vackra bilden, uppmonterad i förstorat format och försedd med den nu uppenbart felaktiga bildtexten ”Fagervik”. Bilden av villa Svaludden är tagen från norr, ungefär från den tomtens grindhål. Det är inte lätt att närmare datera bilden, men den torde av träden att döma kunna vara från första hälften av 1900-talet. Men huset på bilden ser precis ut som idag.

Sidan 82:  Sista stycket i spalt 3 börjar med "Efter Emelies pensionering övertogs verksamheten av Ove".  Detta har blivit olyckligt formulerat. Emelies dotter Eva Karlsson påpekar att Emelie aldrig pensionerade sig. Hon bakade varje dag som konditoriet var öppet från 1946 och fram till 1976, när verksamheten såldes. Ove tog således aldrig över formellt. Eva Karlsson har nu under  S till kapitel 4 förklarat mer om Emelies och konditoriets historia.

På sid 91 finns en karta, som felaktigt med en pil pekar ut att Tolvekarna skulle ligga på tomten Finborgsvägen 49. Pilen skulle rätteligen ha pekat mot Finborgsvägen 53 (så som det står i spalt 2 på sid 109). Pilspetsen skulle således ha slutat cirka fyra millimeter åt sydsydost.

Sid 111, första spalten, sista punkten: Där står felaktigt att Spångberg köpte Breviksvägen 77 år 1935. Den korrekta adressen är nummer 72.

Sid 125 har i vänstra bildtexten uppgiften "troligen på 1950-talet". Bör ändras till "troligen mellan 1921 och 1944".

Sid 152, spalt 3: Eftersom det kan anses något otydligt hur gamla Lövsångarvägen och den östra delen av Tegelbruksvägen är kan man göra ett tillägg efter ”gamla ortnamn” på tredje raden nerifrån: Även delar av nuvarande Lövsångarvägen och den östra delen av Tegelbruksvägen har funnits länge, men de var inte anlagda, utan var mer krokiga körspår i terrängen mellan Finnborg och Trinntorp. Dessa två vägar anlades på det sätt som anges i spalt 2 på sid 154. De rätades då ut och fick delvis andra sträckningar.

Sid 156, mittenspalten: Där omtalas bland annat Lillstigen och Stubbacken, som är två vägnamn som upphörde att finnas på Brevikshalvön under 1990-talet. Dess korta vägtumpar är nu delar av vägnamnen Lillängsvägen (mellan nummer 2 och 4) respektive Stubbvretsvägen (mellan nummer 5 och 7). Detta innebär även att vägnamnen Lillstigen och Stubbacken ska utgå från spalt 3 på sidan 152.

Sid 161 om Hansbo i vänstra spalten: Grinden finns på Breviksvägen 49 (och inte på nummer 47, som det står). Dessutom har denne Hans fått fel efternamn: När han köpte tomten hette han Hans Pettersson, men ändrade sedan efternamn till Pramfors. (Det i texten påstådda efternamnet Klerfeldt är således fel.) Grindens årtal "1933" är för övrigt förvånande tidigt, eftersom tomtens lagfart till Hans beviljades först den 11 april 1934 efter att tomten avstyckats den 13 februari 1934.

Sid 168 om dykning utanför Borgviken. Det har blivit två fel i vänsterspaltens andra stycke: Dels stavade rekorddykaren sitt efternamn med Z. Denne Arne Zetteströms rekorddykning den 14 december 1944 från Belos var inte 134 meter djupt, som det står, utan 110 meter. Dels så skedde den dykningen inte i Erstaviken, som texten påstår, utan i Kanholmsfjärden. (Och hans slutliga djupdykningsrekord ner till 160 meter året därpå var utanför Landsort.)

På sidan 214 står det i mittspalten, att förslaget för vägavgifter 55/45 % aldrig genomfördes. Det visar sig (enligt vägföreningens protokoll från sin marsstämma 2002) vara fel, för den beräkningsmodellen användes under tre år, 1999 till och med 2001, så att 55 % av kostnaderna för föreningens väghållning fördelas lika mellan de väghållningsskyldiga enheterna enligt grundandelstalet. Resterande 45% fördelas efter andelstal som är beroende av de väghållningsskyldiga enheternas taxeringsvärden, med en andel för varje 10.000 kronor.

Sid 223, det vänstra fotografiet. I bildtexten står att Noretvägen syns på bilden. Det är fel. Vägen ligger i skogen, så långt från den synliga stranden, att vägen inte syns på bilden.

Sid 224, diagrammet längst ner: Den längsta röda markeringen för kommunstyret har blivit felritad. Den ska rätteligen innehålla en borgerlig period 1992-1994 och ytterligare en borgerlig period 1998-2001. Underlaget till diagrammet, som redovisas i "kvarnhjul C", stämmer dock.

 


Om du upptäcker fler fel, så var god meddela detta via menyn Kontakt med författarna.

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)