Metodfilosofiska frågor

                                

                                  Metodfilosofiska frågor med anknytning till hela boken
Skuld till tidigare generationer? Dagens boende kan ibland påstås stå i skuld till tidigare generationers lidande, initiativ och skaparkraft. Diskutera: Hur bör man se på den eventuella skuld som dagens boende på Brevikshalvön har till tidigare generationers lidande och mer eller mindre heroiska insatser? Står vi i skuld till dem? Tacksamhetsskuld? Varför eller varför inte? Hur stor är skulden? Hur bör vi hantera den?

Framsteg kontra förfall? När ett geografiskt område omvandlas från fritids- till permanentbebyggelse brukar två effekter uppstå:
• Dels substantiellt, att något värdefullt förloras och försvinner medan annat växer fram.
• Dels mänskligt: att några människor (ofta äldre) drabbas, medan andra (ofta inflyttare) är glada och tacksamma för det nya.
Diskutera: Ge exempel som antyder att författarnas framställning bygger på grundattityden att det var bättre förr, respektive att utvecklingen har medför bättre förutsättningar för de boende på halvön (och i viss mån för mänskligheten i stort). Ge exempel som antyder att författarnas framställning varken är det ena eller det andra utan presenterar historien främst som en ständig upprepning.

Den problematiska erfarenheten? Professionella historiker framhåller ibland att all historieskrivning handlar om problematiska erfarenheter. Diskutera: I vilken grad stämmer detta? Vilka sådana erfarenheter kan tänkas ligga bakom författarnas texter?

Brevikhalvöns börda? När historiker diskuterar nutida människors relation till det som har varit och det förgångnas effekter på de människor som lever nu, så talas det ibland om en historisk börda. Det är något som kan tynga en del av dagens människor. Denna börda är oftast normer, vanor eller institutioner som människor lever med, men som inte längre svarar mot deras behov. Diskutera: I vilken grad gäller talet om historisk börda även Brevikshalvön? Vad är det som tynger? Hur har bokens författare lyckats förmedla detta?

Brevikshalvöns smärta? Lyckliga människor kanske inte har så stort behov av att klara ut meningen med historien. Men människor som råkat ut för katastrofer eller har andra problem, kan vilja analysera och tolka historien för att skapa mening åt det som hänt dem. Historien är enligt detta synsätt ett lidande som efterlämnar en smärta, som offren vill söka mening i. Diskutera: Stämmer detta? På vad sätt gäller det beträffande Brevikshalvön? I vilken grad har boken fångat upp denna historiska problematik?

Krönika som alternativ och komplement? En historisk krönika ger fakta som får tala för sig själva. Inga analyser och tolkningar tynger framställningen i krönikan. Läsningen blir för många läsare lika intressant som att bläddra i en telefonkatalog. För andra läsare ger krönikans fakta möjligheter till egna tolkningar och slutsatser om intressanta samband. Diskutera: Har boken en bra balans mellan faktapresentation och tolkande analyser? Hur skulle en bättre balans kunna nås? I vilka avseenden skulle den vara bättre? För diskussionen kan kanske följande faktapunkter vara av intresse som underlag: klicka HÄR för att se Första delperioden 1892-1930, HÄR för att se Andra delperioden 1931-1969, och HÄR för att seTredje delperioden 1970-2005. 

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)