Med anknytning till kapitel 15

                                                  

                                                   Med anknytning till kapitel 15
Landhöjningen som påverkanskraft? Boken betonar landhöjningens betydelse. Diskutera: Ge fler exempel på landshöjningens roll för Brevikshalvöns utveckling under 1900-talet.

Natursvärmeriets växlande inriktningar? Svenskarnas intresse för naturen påstås ofta vara stort. Diskutera: Hur har intresset under 1900-talet ändrats och hur har detta påverkat Brevikshalvöns exploatering?

Invandrarnas och migrationens betydelse? Diskutera: Vilken betydelse har migrationen till och från Sverige haft för Brevikshalvöns omvandling under 1900-talet? Vilken betydelse har till exempel esterna haft efter 1944, sydeuropéer under tiden efter 1950-talets mitt, finländarnas roll? Varför har betydelsen inte varit större? Varför har betydelsen varit så stor?

Fisket som halvöns bas? Fiske (och möjligen säljakt) har varit den viktigaste grunden för Tyresögodsets etablering på Gunnbjörns tid och under medeltidens början. Fisket har därefter i flera hundra år betytt betydligt mer för Tyresöbornas uppehälle än de vattenkraftsbaserade industrierna och tegelbruket efter 1400-talet. Senare har fisket minskat i betydelse och Brevikshalvön har blivit en byggnadsverksamhets- och rekreationsbygd och en allt mer integrerad del av Stockholmsregionen. Det fanns dock mycket god tillgång på fisk i Kalvfjärden och Ällmorafjärden fram till omkring år 1965, då vattnet där blev mycket förorenat – troligen inte så mycket från Brevikshalvön som från Drevviken. När Drevviken fick bättre rening år 1980 så började en del fisk komma tillbaka i de två fjärdarna. Däremot har en kraftig utfiskning skett i Östersjön som minskat tillgången på fisk även i Erstaviken och Nämndöfjärden från omkring år 1999. Mycket lite av den katastrofen berodde på att Fiskelagen år 1896 utvidgade fiskerätten i oskiftat fiskevatten från husbehovs- till även avsalufiske eller på att Tyresö Fiskevårdsförening bildades år 1934 eller ens på att handredskapsfisket blev fritt i Östersjön år 1980. Mycket mer berodde på hur några hundra yrkesfiskare rovfiskat Östersjön med enormt effektiva fångstredskap. Diskutera fiskets historiska roll i Tyresö. Borde Tyresö snarare ha tre fiskar istället för tre kvarnhjul i sitt kommunvapen? Hur kan halvöns långsiktiga utveckling i framtiden hänga samman med olika alternativ när det gäller fiskens eventuella återväxt i Östersjön?

Jaktens roll? Vilken betydelse har jakten haft för Tyresös ekonomi och attraktionskraft under olika sekler - jämfört med fiskets, jordbrukets, skogsbrukets, kolningens, salpeterproduktionens och vattenkraftens betydelse.

Klimatpåverkan och uthållighet? Diskutera: Vilken klimatpåverkan har Brevikshalvöns omvandling medverkat till? Hur ska man se på samband mellan detaljplanering för Brevikshalvön och moderna krav på att forma ett uthålligt samhälle? Hur har uthålligheten för Brevikshalvön förändrats under de senaste hundra åren? Vad är mer eller mindre uthålligt – och varför? Vilka uthållighetsaspekter eller dimensioner är mer betydelsefulla än andra – och varför?

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)