Med anknytning till kapitel 12

                                                   

                                                     Med anknytning till kapitel 12
Telefonkatalogernas sekel? I boken har författarna haft glädje och nytta av de tidiga telefonkataloger som kom under de första åren på 1900-talet. Under bra precis hundra år har telefonkatalogerna varit till god hjälp för att förstå vem som bott var. Under 2000-talets första decennium har mobiltekniken medfört att telefonkatalogerna blivit allt mer ofullständiga som källor. Diskutera: Hur tillförlitliga är katalogerna som historiska källor? Hur kan framtidiens historiker få motsvarande information?

Den billiga energins sekel? 1900-talet har varit det århundrade då Brevikshalvön (liksom den övriga världen) förmått utnyttja stora energiresurser och därmed kunnat skapa ett materiellt välstånd. Diskutera hur energiförsörjningen påverkat utvecklingen av halvön. År 1900 så var det främst lokalt producerad ved och havre som stod för energin, vid sidan av vindkraft för segelbåtar och en liten del råolja till tegelbrukets bogserbåtar. Nu tar bostadsuppvärmning och transporter energi från stora delar av världen till halvön – för att inte tala om matförsörjningen, som år 1900 i mycket hög utsträckning var lokalt producerad. Hur hade fritidshusexploateringen sett ut och hur hade permanentningsvågen sett ut om energipriserna varit tio eller 50 gånger högre än hittills?

Sjukvårdsexplosionen? 1900-talet har inneburit en enorm expansion för sjukvården. Man kan se detta som ett led i ökad individualism och materiellt välstånd under 1900-talet. Spanska sjukan dödade 30000 svenskar åren 1918-1920. Efter år 1939 tillkom antibiotika som en av många fantastiska livräddande uppfinningar. Fram till år 1970 hörde Tyresö till Danderyds länssjukhus och det var inte lätt för de permanentboende att få medicinsk vård. Man fick nog i hög grad förlita sig till gamla huskurer. Sen kom Nacka sjukhus och inte minst Husläkarereformen år 1988. Diskutera: hur har sjukvårdsexplosionen påverkat livet på Brevikshalvön och halvöns utveckling under 1900-talet?

Sexualrevolutionen? Invånarna på Brevikshalvön har troligen i alla tider haft liknande sexuella behov som idag, men beteendet och normerna har ändrats. Genom den medicinska teknikutvecklingen, att P-piller började användas i Sverige år 1964, skapades helt nya förutsättningar. Här kan man tala om en revolution för ungdomsgenerationerna: från att 1910 års preventivmedelslag förbjöd förevisande av preventivmedel, via att man från år 1938 fick prata offentligt om preventivmedel och till dagens system från år 1975 med fri abort t.o.m 18:e veckan. Om 100 år kan detta piller kanske ses som en av 1900-talets stora förändringar, men det är inte lätt att formulera betydelsen för Brevikshalvöns utveckling. Revolutionsåret 1964 fick inte bara konsekvenser för Flower-Power-rörelsen omkring år 1968 utan framför allt för det politiska livets och massmedias attityder till traditionella sexualbeteenden och normer. Diskutera: Har sexualrevolutionen haft någon betydelse för Brevikshalvöns omvandling och utveckling? Vilka betydelseaspekter är i så fall intressanta att lyfta fram? Vilka aspekter kan framtida historiker tänkas bli intresserade av när de ser bakåt på 1900-talet? Är frågorna ointressanta att diskutera på lokal nivå och enbart relevanta på nationell nivå? Varför i så fall? För diskussionen kan kanske följande faktapunkter vara av intresse som underlag:
• I Sverige har vi mellan 30 och 40 tusen aborter per år och 25 % av alla graviditeter leder till abort. 35000/9000000 = 3,9 promille.
• Före 1975 års abortlag hade vi cirka 20000 illegala aborter per år och cirka 75 kvinnor dog av sviterna per år.
• Dödsstraff återinfördes i USA år 1976. Därefter har 1057 dödsdomar verkställts på 303 miljoner invånare, dvs 0,03 promille av befolkningen. Det mest intressanta är att i Sverige har detta skett utan någon upprörd diskussion om annat än dödsstraffen i USA. Fostermorden har tydligen setts som helt problemfria.
På vad sätt har till exempel dessa etiska frågor med Brevikhalvöns utveckling att göra? Och hur mycket har Sigismund Freuds teorier från omkring år 1900 om det sexuellas betydelse i vårt undermedvetna påverkat den kulturutvecklingen?

Från familje- till statstrygghet? 1900-talet har inneburit en bred överföring av trygghetssystemen från att man sökt sin materiella trygghet i familjekretsen till att det är staten som formellt garanterar många dimensioner av materiell trygghet för medborgarna. Den svenska modellen ger samtidigt en grund för central maktutövning och de politiska reformerna kan bland annat ses som medel för att gynna beslutsfattarnas egna politiska maktbas. Diskutera: Hur har trygghetslagarna och bidragssystemen påverkat livet på halvön och halvöns utveckling under 1900-talet? För diskussionen kan kanske följande faktapunkter vara av visst intresse som underlag:
• 1913/14: Lag om pensionsförsäkring.
• 1960-talet: keynesianismen var en vetenskaplig garanti för framstegsoptimism – samtidigt som världsfattigdomen började uppmärksammas som ett moraliskt dilemma.
• Under 1970-talet försvagades tilltron till den industriella kulturens självklart goda framtid – och keynesianismens föll.  Oljekrisen 1973 och Harrisburgolyckan 1979.
• Föräldraförsäkringen kom 1975.

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)