Med anknytning till kapitel 10

                                                    

                                                        Med anknytning till kapitel 10?
Värnpliktens sekel? 1900-talet är värnpliktens sekel. Redan år 1892 infördes visserligen 90 dagars värnplikt och samtidigt beslöts att grundskatterna successivt skall avskaffas fram till år 1904 och staten ta över kostnaderna för indelningsverket. Men redan år 1901 infördes allmän värnplikt i 8 månader vilket ersatte indelningsverket. Före första väldskriget: Försvarsviljan var brett spridd i början av seklet och Föreningen För Stockholms Fasta Försvar, FFSFF, bildas år 1902 och börjar bygga värn, bland annat i Tyresö. Vi vet inte hur mycket Tyresöborna var inblandade i dessa omfattande investeringar. Inte heller hur den omfattande Nationalinsamlingen år 1912 för en pansarbåt engagerade, men den gav det enorma beloppet 17 Mkr, så försvarsviljan fanns nog även här. (Om den inte motverkats av de skjutövningar som överstelöjtnant Leijonhufvud med hela sitt regemente höll under några dagar sommaren 1906 ”på Tyresö” enligt markisens memoarer.)  Under första världskriget: Under mobiliseringen den 4 augusti 1914 ringde kyrkklockorna i Tyresö i 3 timmar och 500 artillerister inkvarterades snart i Tegelbruket och 200 artillerister inkvarterades i Uddby gård. Omfattande värnsystem planerades i bergen söder om Tjärnstigens början, men byggdes aldrig. Däremot högg man ner mycket skog i Vissvass och pålade inloppet vid Mörumström till Ällmorafjärden. Och betongvärnet vid Borgviken (=Breviksvägen 157/159) byggdes år 1916. Av andra världskriget märktes nog här mest dels den stora invasionsövning som genomfördes 12-15 sept 1939 på Brevikshalvön av Svea Livgarde, männens beredskapstjänstgöring, kvinnornas kamp med ransoneringarna och tillhörande ransoneringskuponger och dels bombningarna på kvällen den 22 februari 1944 då ryska flygplan bombade Stavsnäs, Eriksdal, Järla station och Spillersboda brygga på Blidö. Bomberna vid Stavsnäs hördes nog hit. Efter andra världskriget: Atombomberna den 6 augusti 1945 över Hiroshima och 9 augusti över Nagasaki rubbar alla försvarsritningar och trots en militär upprustning bland våra grannar (och det kalla kriget) så har i praktiken den allmänna värnplikten försvunnit i slutet av 1900-talet eftersom försvarsbudgetarna har urholkats kraftigt. År 2007 diskuterades mer allvarligt att avskaffa värnplikten som princip. Diskutera: Kan värnpliktens avskaffande så småningom medföra krav på inskränkningar i den allmänna rösträtten, eftersom denna kom fram delvis som en följd av värnpliktens införande? (Redan nu är ju rösträtten diversifierad så att en stor del av Sveriges vuxna befolkning bara har rösträtt till kommun- och landstingsfullmäktige, men inte till riksdagen eller EU.) Hur har förekomsten av värnplikt påverkat halvöns utveckling under 1900-talet?

August Stridbergs uppenbarelse? Boken presenterar en ny och välgrundad teori beträffande var August Strindberg fick sin första utblick över skärgården, vilken ändrade hans fortsatta livsbana. Diskutera sannolikheten för att den teorin stämmer, jämfört med de andra teorierna som sammanfattas i kartan och nätbilagan. Vilken ytterligare information skulle behövas för att än bättre fastlägga var han fick syn på den undersköna skärgården?

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)