Komplettering till kapitel 13


 A:
Folkrörelsebakgrund

Folkrörelser som inte blev av på Brevikshalvön
Under slutet av 1800-talet och början av 1900-talet växte ett antal folkrörelser till sig i Sverige med stor kraft av betydelse för det demokratiska systemets framväxt och utveckling – dock inte på Brevikshalvön.

Ingen frikyrkorörelse: År 1855 blev det tillåtet att besöka andra än statskyrkans gudstjänster och 1858 upphävdes konvertikelplakatet.

Enligt Sven Lundkvist ”Folkrörelserna i det Svenska samhället 1850-1920”, så var det främst kvinnor som anslöt sig till väckelserörelserna. Bland männen var det främst övre arbetarklass, och lägre medelklass, d.v.s de var hantverkare, yrkesskickliga arbetare, företagare, lägre tjänstemän och efter hand allt fler jordbrukare. Bland de ogifta kvinnorna var majoriteten pigor, anställda i enskilda hushåll med ringa personlig frihet. Vi har inte kunnat spåra någon frireligiös aktivitet från Brevikshalvöns boende under 1900-talets första hälft. Det kan bero på att det var så få permanentboende fram till 1980-talet och att dessa mest har varit självständiga egenföretagare. De har haft fullt upp med att fiska, sköta hus och trädgård, och har rimligen inte orkat ta sig från halvön för föreningsaktiviteter – före bilismens epok.

Ingen nykterhetsrörelse: I slutet av 1800-talet hade Stockholm många utskänkningsställen och brännvinsmagasin. En av Europas största spritfabriker låg vid Reimersholme och i Enskede fanns ett lagligt bränneri med rätt att bränna upp till 1400 liter per dag i halvmånadsperioder – men inte sälja i mindre kvantiteter än 40 liter per kund.

 Till nykterhetsrörelsen i Sverige anslöt sig i stort sett samma sociala grupper som i frikyrkorörelsen, men kvinnorna var dock, skärskilt i början, i minoritet. Det är nog samma skäl som ovan till att vi inte kan finna något engagemang från de boende på Brevikshalvön.

Ingen arbetarrörelse: Redan på 1860-talet tillkom s.k arbetareföreningar på en del håll i Sverige. Den största växte till i Stockholm. De var i början närmast att se som liberala diskussionsklubbar. Sedan blev det fackföreningar som ökade snabbt i antal och medlemsantal på 1880-talet, inte minst i Stockholm och lokala arbetarekommuner började bildas, den närmsta i Brännkyrka år 1905.

Arbetarrörelsen på andra håll i Sverige samlade mest män, i huvudsak industriarbetare. Några sådana fanns inte här, om man undantar tegelbruksarbetarna fram till brukets nedläggning år 1912. Men dessa var säsongsanställda där och var i övrigt så beroende av sin arbetsgivare, att det knappast skulle ha varit praktiskt möjligt att organisera sig. Även i övrigt har det varit få löneanställda, och de som funnits verkar mest ha säsongsjobbat med personliga relationer till sina arbetsgivare. Har de varit helt beroende av arbetsgivaren och praktiskt maktlös inför denne så har de anpassat sig utan att driva organiserat motstånd – fram till villaägareföreningen och vägföreningen kom på 1940-talet.

Inget partipolitiskt engagemang: Partipolitiken spelade mycket liten roll i Tyresö före mitten av 1960-talet och än mindre roll hos de politiskt aktiva på Brevikhalvön under den tiden. Se sammanställningarna av politiskt aktiva i kommunen i nätbilagan till kapitel 14!

Ingen skytterörelse: Liksom idrottsrörelsen hade skytterörelsen i Sverige fram till slutet av första världskriget starka kopplingar till det militära livet. Skarpskytterörelsen uppstod på 1860-talet som en folklig och militär protest mot att Sverige var så dåligt försvarat. Skytteföreningarna fick statsbidrag för att bland annat köpa ammunition. År 1914 hade skytteväsendet 238000 medlemmar i Sverige. Liljeholmens-Södermalms Skyttegille, som bildats år 1890, erövrade tre guldmedaljer under de olympiska spelen 1912. I vart fall var under 1940-talet några av halvöns permanentboende aktiva skyttar, men det är inte troligt att skytterörelsen någonsin varit viktig på Brevikshalvön.

Ingen kooperativ rörelse: Under åren 1865-1895 bildades cirka 550 konsumtionsföreningar i Sverige, varav hälften på landet och hälften i industriorter och i städerna. I Stockholm med omnejd fanns det ett 40-tal konsumtionsföreningar år 1895. År 1899 bildades Kooperativa Förbundet som en central organisation. Mycket viktig för bildandet av denna centralorganisation var G H von Koch.  Hans hustru var född Neijber och hade fyra systrar som bodde i Breviks sommarstad under början av 1900-talet, men det finns inget som tyder på att han själv haft något med Brevikshalvön att göra.

Ingen scoutrörelse: År 1908 publicerades Robert Baden-Powells bok Scouting for Boys. Den kom i svensk översättning år 1910. Scoutrörelsen spreds som en löpeld över världen under de närmaste åren därefter. Mycket av de sommaraktiviteter som baron Gyllenstierna stimulerade pojkarna i Breviks sommarstad till var troligen inspirerade av ”Scouting for Boys”, men vi vet inte att det fanns någon formell scoutverksamhet på Brevikshalvön.

Några folkrörelser som blev av – under några korta vågor – men som inte nämns i kapiteltexten:

Sjunga-i-kör-rörelsen har under 1900-talet växt till en av Sveriges största folkrörelser. I Tyresö finns numera många körer. Men det går knappast att säga att någon av dessa är kopplad till Breviks-halvön.

Hembygdsrörelsen växter till i Sverige under mitten av 1900-talet och i Tyresö startade den med ett stormöte i Majbritt Faith-Ells trädgård.

Bygdegårdsföreningen har varit mycket livaktig och haft flera medlemmar från halvön sedan sin tillkomst på 1950-talet. Och sedan 1970-talet har föreningen organiserat svampplockarexkursioner på halvön under ledning av folkdansaren Olle Ekberg från Öringhamnsvägen 38.

Folkdans brukar kallas för Sveriges äldsta och mest levande kulturarv. Det finns tyvärr inget att berätta om folkdans på Brevikshalvön. Tillkomsten av bygdegården har inneburit ett uppsving för en del invånares folkdansande under 1960-talet till 1990-talet.

Midsommarfirandet kan ses som en folkrörelse. Det är dock oklart hur gammal denna numera mycket populära verksamhet är i Tyresö och vilka former den tagit sig under olika tidsperioder. Midsommarfirandet kan nu i början av 2000-talet ses som en av de mest betydelsefulla gemensamma aktiviteterna för stora delar av halvöns befolkning.

Miljörörelsen medförde att det förekom skogsmullar och miljövårdsaktiviteter på halvön under 1970- och 1980-talen.

 B: Idrottshistoria

Visserligen är Sveriges äldsta idrottsförening från år 1796. Det är Uppsala Simsällskap. Men det är först från 1880-talet som idrottsrörelsens föreningar börjar märkas i Sverige och år 1891 bildades Svenska Gymnastikförbundet som den första riksorganisationen inom idrotten. Idrottsrörelsen var koncentrerad till de större städerna. Efter olympiaden 1912 i Stockholm spred sig dock intresset snabbt för organiserad idrott även utanför städerna.

Under 1900-talets första årtionde kom fler och fler barn från några av Stockholms välsituerade familjer att tillbringa sina sommarlov i Brevik, oftast tillsammans med mor och tjänstefolk under veckorna. På lördagseftermiddagen togs far i huset emot på bryggan då han kom med skärgårdsbåten för att vila sig från stadens larm och brus till dess båten åter tog honom till Stockholm på söndagskvällen.

En av många i vuxen ålder välkänd person som tillbringade en rad ungdomssomrar i Brevik var diplomaten Gunnar Hägglöf. Hans bok Porträtt av en familj skildrar bl a somrarna i Brevik med bad, båt, cykel och lek.

 C: BIF 1913-1917

BIF:s ledamöter och tävlingsdeltagare enligt styrelse- och resultatprotokoll:

Namn

Född år

Orga-
nisation
1913

Verk-
samhet
1914

Orga-
nisation 1915

Verk-
samhet
1915

Orga-
nisation 1916

Verk-
samhet 1916

Orga-
nisation 1917

Verk-
samhet 1917

(Enligt resultaten 1917) extra bra på:

S.Ankarcrona             a

 

 

 

 

Junior

 

 

 

 

 

Bruno Appelqvist

 

 

 

Revisor

Senior

 

 

 

 

 

Erik Appelqvist

 

 

Deltagare

 

 

 

 

 

Deltagare

Simma, löpa

Margaretha Björkman

 

 

 

 

 

 

 

 

Deltagare

 

Åke Björkman

 

 

 

 

 

 

 

 

Deltagare

 

A. Boman

 

 

 

 

Junior

 

 

 

 

 

Bo Gyllenstierna        b

1907

 

 

 

 

 

 

 

Deltagare

Löpa

Baron Gyllenstierna   b

 

 

 

 

 

Hedersledam

 

 

 

 

Görvel Gyllenstierna  b

1905

 

 

 

 

 

 

 

Deltagare

Längdhopp

Arvid Hammarskiöld  c

1899

 

 

Revisor

 

 

 

 

 

 

Göran Hammarskiöld  c

1906

Medlem

Deltagare

 

Junior

 

Deltagare

 

Deltagare

 

Sven
Hammarskiöld    c

1901

V ordf

Deltag

Sekr

Senior

Sekr

 

Sekr

Deltagare

 

Sven Hult

 

 

 

 

 

 

Deltagare

 

 

Längdhopp, 3-steg

Gunnar Hägglöf         d

1905

Startare

 

 

 

 

 

 

 

 

Sven Hägglöf             d

1903

V sekr

Deltagare

 

 

 

 

 

 

 

Torkel Hägglöf          d

1907

Medlem

 

 

 

 

 

 

 

 

Carl Lagerholm

 

 

 

 

 

 

 

 

Deltagare

 

Nils Lagerholm

 

 

 

 

 

 

 

 

Deltagare

 

Pehr Lagerhjelm

 

Startare

 

 

 

 

 

 

 

 

Edvard Kjellberg

 

 

 

 

Junior

 

 

 

Deltagare

 

Erik Kjellberg

 

 

Deltagare

 

Junior

 

Deltagare

 

Deltagare

Löpa, höjd, 3-steg

John Kjellberg

 

 

Deltagare

 

Senior

 

 

 

 

Längdhopp, kulstötn

Margit Rosenberg       e

 

 

 

 

 

 

 

 

Deltagare

Simma

Sven
Rosenberg         
e

 

 

 

 

Senior

 

Deltagare

 

Deltagare

 

F. Salinger

 

 

 

 

Junior

 

 

 

 

 

Carl Sandblom            
f

 

 

Deltagare

 

Junior

 

Deltagare

 

 

 

PhilipSandblom          f

1903

 

 

 

Senior

 

Deltagare

 

 

Löpa, cykel

Brita Schaffer

 

 

 

 

 

 

 

 

Deltagare

Längdhopp, 3-steg

Tore Schaffer

 

 

 

 

 

 

 

 

Deltagare

 

Erik Settervall            
g

1907

 

 

 

 

 

 

 

Deltagare

 

Carl Settervall            
g

 

Sekr

Deltagare

 

Senior

 

 

 

Deltagare

 

Gösta
Sterky              
h

1904?

Medlem

Deltagare

 

Junior

 

Deltagare

 

Deltagare

 

Håkan Sterky             
h

1900

Ordf

 

 

 

 

 

 

 

 

Irma Sterky                
h

1911

 

 

 

 

 

 

 

Deltagare

 

Ragnhild Sterky         
h   

1904?

 

 

 

 

 

 

 

Deltagare

 

Vera Sterky                
h

1911

 

 

 

 

 

 

 

Deltagare

 

Margot Unger             

 

 

 

 

 

 

 

 

Deltagare

 

Seve(rin)Unger          

 

Medlem

 

 

 

 

Deltagare

 

Deltagare

 

Antal medlemmar

 

 

14

 

14

11

 

Not j

 

 

a. Barn till amiral Ankarcrona, som bodde i villa Kireina på Breviksvägen 209.
b. Barn till generalmajor Göran Gyllenstierna (1876-1958) och hans hustru Anna (1882-1997, f Neijber) på    Öringhamnsvägen 5.
c. Barn till generallöjtnant Ludvig Hammarskiöld (1869-1958) och hans hustru Gerda (1874-1965, f Neijber) i villa Solbacken på Breviksvägen 199.
d. Barn till häradshövdingen Richard Hägglöf (född 1865) och hans hustru (sedan 1893) Sigrid (född Ryding 1873) på Breviksvägen 194 åren 1909-1914.
e. Barn till botanikprofessor Otto Rosenberg (född 1872), gift 1900 med Ottonie Maria Benedicks (född 1874) i Villa Hällevik på Breviksnäsvägen 5.
f. Barn till J. A. Sandblom.
g. Barn till kapten Albin Settervall (1870-1948) och hans hustru Ingrid (1877-1958, född Neijber) i Villa Lillängen på Öringhamnsvägen 7.
h. Barn till krigsrådet C A Sterky i Villa Ekbacken på Maruddsvägen 7.
j. Sommaren 1917 tog man inte ut någon medlemsavgift, så antalet BIF-medlemmar förblir odefinierat. Verksamheten det året finansierades med riklig sponsring från många vuxna: många priser och mycket pengar till priser donerades till föreningen inför tävlingarna i augusti 1917.

 D: TTK-historia

Tyresö Tennisklubbs historia från år 1945

Tillkomsten av TTK
Tennisbanan vid Tegelbruksvägen anlades av Tyresö Förvaltningsbolag år 1934 i samband med en sportstugeutställning. Syftet var att utgöra dragplåster för tomtförsäljning. Av samma skäl verkar banan vid Orrnäsbacken ha anlagts något år senare. Banorna underhölls dåligt och användes därför inte mycket. Men år 1945 tog några ”intresserade för bildande av Tyresö Tennisklubb” kontakt med Förvaltningsbolaget . Resultatet blev att klubben bildades och fick arrendera de två banorna på 20 år utan arrendekostnad mot att klubben förband sig att hålla banorna i spelbart skick.

Man bildade också en Garantiförening för Tyresö Tennisklubb, som finansierade upprustningen av banorna och spelen började år 1946. Upprustningen var från början främst bevattningsanläggningar för banorna. År 1947 fick Orrnäsbanan en motordriven pump från en brunn på en närbelägen privat tomt.

Köpet av Tegelbruksbanan
År 1955 behövde Tegelbruksbanan rustas upp och det bildades en ny TTK Garantiförening för Tegelbruksbanan. (Den gamla Garantiföreningen kunde inte användas, eftersom flera medlemmar däri inte hade intresse av att finansiera Tegelbruksbanan.) Det medförde att den nya garantiföreningen fick köpa Tegelbruksbanan för 6 000 kr år 1955 från Förvaltningsbolaget, för att sedan överlämna nyttjanderätten till den banan till Tennisklubben. Överlämnandet var nästan gratis för TTK: de enda förbehållen var att Garantiföreningen som ersättning skulle ha en gratis speltimme vardagar klockan 14-15 och att Garantiföreningens medlemmar skulle ha förtursrätt att teckna abonnemang, när sådana blir lediga.

Koncentration till Tegelbruksbanan
År 1959 pågick ett stort projekt att försöka anlägga en ny bana på Tegelbruksbanans tomt. Men man fick in tecknade andelar för bara drygt hälften av de 30 000 kronor som krävdes, så projektet lades ner.

År 1959 bildades en tredje Garantiförening med syfte att köpa Orrnäsbanan, men efter många turer så blev det år 1964 klart att det inte var möjligt att köpa den. Det innebar att när det 20-åriga arrendet upphörde år 1966, så upphörde också spelandet på Orrnäsbanan. Allt spel skedde i fortsättningen på Tegelbruksbanan från år 1967, plus att föreningen ibland lyckades hyra in sig på andra banor.

Upprepade upprustningar
År 1964 borrades en ny brunn för att kunna vattna Tegelbruksbanan. Banan dränerades och lades om. Garantiföreningen finansierade det hela, delvis genom räntefria lån till TTK (och den kvarstående skulden 5 000 kronor efterskänktes år 1970).

År 1969 investerade man i några efterlängtade utedass och år 1971/72 byggdes nya fina stängsel runt banan. År 1979 fick banan en bättre dränering genom att Tyresö Vägförening ”som en ren välgärning” stod för halva kostnaden (8 000 kr) för rörläggning av diket längs vägen. Den åtgärden förbättrade miljön vid banan betydligt.

Ständigt underhållsarbete
Fram till 1975 anlitade TTK Ytongbolaget för vårjustering av tennisbanan, men det blev så dyrt, att klubbmedlemmarna övertog arbetet från år 1976. Det krävdes mycket arbete av medlemmarna att hålla banan i ordning och år 1980 infördes en arbetsplikt (alternativt arbetsavgift på 50 kronor per kontraktstid, från år 1984 höjd till 75 kr).

År 1981 installerades en ny vattenpump och sex fast monterade spridare, vilket gjorde att banan kunde vattnas på endast några sekunder. Det uppskattades av spelarna, som önskade få ut så mycket som möjligt av sin speltimme. Investeringen finansierades till största delen genom lån från tre styrelsemedlemmar.

Skatteproblem löstes
Tennisklubben fick problem med skattemyndigheterna: Vid 1981 års allmänna fastighetstaxering åsattes tennisbanetomten ett taxeringsvärde på 80 000 kr. Efter överklaganden i flera år blev det år 1983 klart att tomten var befriad från taxeringsvärde och därigenom från fastighetsskatt och vägavgift. Orsaken var att TTK är en ideell förening, ansluten till Riksidrottsförbundet – och att TTK hade en jurist (Sten Almling) som medlem och lyckades driva överklagandena på ett skickligt sätt.

Idrottsliga aktiviteter
Mycket snart ordnades årliga klubbmästerskap: singel och dubbel för herrar, för damer och för juniorer med flera klasser. År 1951 gick Tennisklubben med i Svenska Tennisförbundet. Juniorverksamheten hade kommit igång redan år 1947 och subventionerades genom att juniorerna kollektivt fick gratis tillgång till banorna vissa timmar. År 1952 började man engagera en tränare för juniorträningen.

Tennisklubben stödde också simundervisningen vid Trintorp ekonomiskt under åren 1948-1960, tillsammans med Tyresönäs Villaägareförening. TTKs simsektion hade inget med tennis att göra, men låg väl i linje med föreningens idé att ge områdets ungdomar meningsfull sysselsättning.

Medlemsutveckling
Från år 1947 var 35 familjemedlemmar i tennisklubben. År 1949 var det 50 medlemsfamiljer. År 1956 var det 70 och år 1958 över 80 familjer. Som konsekvens av att TTK förlorade Orrnäsbanan sjönk medlemsantalet från 81 till 55 familjer år 1968. År 1979 övergick man till individuellt medlemskap och det betydde att medlemsantalet sedan dess varierat mellan 130 och 160. Medlemmarna var i praktiken fram till 1966 delade i två gäng: ”Orrnäsfolket” och ”Tegelbruksfolket”, med en geografisk gräns i ”Koängen” vid Finborgsvägen och Nytorpsvägen. De två gängen ordnade tävlingar mot varandra ibland.

Gemenskapsgärning
Tennisspelandet och det sociala umgänget runt banan och i TTK har haft stor betydelse för att utveckla och behålla den goda sammanhållningen mellan de boende på Brevikshalvön.

Litteratur: Christian Ljunggren & Björn Lindström: Tyresö Tennisklubb 50 år, 56 sidor, 1995.

 E: Tennisens tre vågor

Tennisspelandet illustrerar väl effekterna av att olika exploateringsvågor fått de olika uppväxande generationernas intresse för spel att variera över tiden. En första våg i Breviks sommarstad mellan 1920- och 1940-talen, en andra våg i Nytorpsområdet från år 1945 till 1970-talet och en tredje våg på Dyviksudd från 1977 till början av 1990-talet. Det är möjligt att en fjärde våg har börjat växa till så sakteliga med den nya generationen permanentboende över hela halvön.

Följande tidsdiagram illustrerar när de elva tennisbanorna funnits i drift.

                           1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000

                            ’       ’       ’        ’       ’        ’       ’        ’        ’       ’        ’

1 Trädgårdstomten                   ----------

2 Brevik                                       --------------------------------------------------------

3 Tegelbruket                 ---------------------------------------------------

4 Orrnäset                                             --------------------------------------------------

5 Dyviksudd TK                                                                        -----------------------

6 Dyviksuddsv. 7                                                                              -----------------

7 Breviksnäsv. 11                                                                   -------------------------

8 Breviksv. 125                                                     ---------------------------------

9 Nytorpsv. 1                                                   --------------

10 Ällmorav. 72 A                                         ----------------------------

11 Breviksv. 133                                                                                               ----

Tennisintresset i Sverige eller ens i Stockholmsregionen har nog inte ändrats på det sätt som diagrammet antyder, utan det är befolkningsstrukturen som förklarar variationen såväl i antal banor som hur banorna används på Brevikshalvön. När majoriteten av halvöns boende var fritidsbefolkning, var man ju här just för att idka fritidsverksamhet. Nu när de permanentboende dominerar så vill dessa inte lika gärna prioritera just tennistid. Delvis åker man ju för övrigt från halvön för semester och annan fritid. Delvis har för övrigt studsmattorna sedan sekelskiftet 2000 kommit som en ersättare för bland annat tennisspel vad gäller ungdomens behov av rörelsesporter.

F: Föreningshistoria

Notat ur Tyresönäs Villaägareförenings 50-årsskrift 1992

1940-tal

1950-tal

1960-tal

1970-tal

1980-tal

1990-tal

Badfrågor

 

 

 

 

 

 

Simskolan startar.

     47

 

 

 

 

 

Breviksbadet iordningsställs

 

   55

 

 

 

 

Simskolan börjar ta avgiffter

 

     57

 

 

 

 

Breviksmarens brygg- & parkeringsproblem

 

 

 

 

 

 

Breviksmöte för att sanera Breviksmarens bryggor

 

 

60

 

 

 

Breviksdiskussion

 

 

 

   76-

 -83

 

Marenkommittén bildas för bilP, båtplatser, städning. Enkät görs

 

 

 

 

  84

 

Ny Marenkommitté

 

 

 

 

    85

 

Stormöte med marenkommittén

 

 

 

 

     86

 

Bygglov för flytbryggor i Beviksmaren

 

 

 

 

       88

 

Regeringen underkänner bygglovet

 

 

 

 

 

91

Samverkanförsök förgäves med närboende 1950, 1986, 1989

 

50

 

 

86, 89

 

Andra bryggfrågor

 

 

 

 

 

 

Föreningen bygger bryggor, badanläggningar

 

 

63

 

 

 

Förhandlingar med Folkhem om båtplatser

 

 

 

70

 

 

Ådängens gemensamhetsanläggning för 142 fastigheter

 

 

 

71

 

 

Kommunen inför båtplatshyra

 

 

 

 

  83

 

Hansbo Bad- och båtklubb intresseförening bildas

 

 

 

 

 

90

Bofinksvägens Bad- och båtklubb intresseförening bildas

 

 

 

 

 

91

Andra grönområdesfrågor

 

 

 

 

 

 

Grönområdesutredning. Brunnar mm byggs och överlämnas till föreningen

 

     58

 

 

 

 

Eglers Friområdesutredning

 

       59

 

 

 

 

Folkhem äger grönområdena

 

 

    67----

----77

 

 

Grundvattentillgången undersöks

 

 

 

 

       89

 

Övriga frågor

 

 

 

 

 

 

Midsommardans flyttas från Trinntorp till Ällmora

 

   55

 

 

 

 

Första kvinnan i styrelsen för villaägareföreningen

 

      57

 

 

 

 

Midsommardans flyttas från Ällmora till ängen vid Svartbaäcken

 

        58

 

 

 

 

 

Tyresönäs Villaägareförening

       

Tid och plats för årsmötena och vilka som blev ledare i styrelsen

Antalet medlemmar åren 1944-1993

   
               

Årsmöte

 

när

var

Medl

Ordförande

Vice ordf

Sekreterare

 

 

 

 

 

 

 

 

1944

onsd

26-apr

Sthlm högskola

159

Harry Urvärn

 

 

1945

"

18-apr

"

217

"

 

Allan Hellstrand

1946

"

24-apr

"

257

"

 

"

1947

månd

21-apr

"

275

 

 

"

1948

onsd

28-apr

"

278

Rudolf Koci

 

"

1950

"

27-apr

"

279

"

 

Folke Brunnberg

1951

Fred

27-apr

"

369

"

Tore Linnell

Ernst Nilsson

1952

"

25-apr

"

380

"

"

"

1953

tisd

28-apr

"

393

"

"

Folke Brunnberg

1954

tisd

29-apr

Gotlandsgatan

399

G Wiksell

"

H larsson

1955

torsd

28-apr

"

418

"

"

"

1956

"

19-apr

Götgatan

540

"

"

"

1957

"

25-apr

"

647

"

"

"

1958

fred

25-apr

"

652

"

"

"

1959

onsd

15-apr

"

695

Sven Almling

"

"

1960

onsd

27-apr

"

706

"

"

"

1961

onsd

26-apr

Klarabersg

611

"

"

"

1962

torsd

12-apr

Bohusg

697

"

"

R Olsson

1963

onsd

24-apr

Skeppsbron

753

"

"

"

1964

tisd

28-apr

"

740

H Svensson

 

"

1965

månd

26-apr

Katarinv

764

"

"

"

1966

månd

18-apr

Skeppsbron

756

"

"

"

1967

"

24-apr

"

766

Hj Svensson

"

K Arnéus

1968

"

29-apr

Bollmorav 28

806

"

Åke Johnsson

Kurt Arnéus

1969

tisd

29-apr

"

806

Kurt Arnéus

Björn Wallander

Sören Mattsson

1970

onsd

29-apr

Fullmäktigesalen

808

Åke Johnsson

"

"

1971

onsd

28-apr

Skarpnäcks kyrka

728

"

"

"

1972

onsd

26-apr

"

800

Sven Ivan Blomster

"

Greta Vestergren

1973

 

26-apr

"

864

Kurt Lagerstam

"

"

1974

torsd

25-apr

"

895

"

"

"

1975

"

24-apr

"

700

Bo Bexelius

Gunnar Döhmers

"

1976

onsd

28-apr

"

800

"

"

"

1977

torsd

28-apr

"

880

"

Bror Dahmberg

"

1978

"

11-maj

"

830

"

"

Gösta Hedengrahn

1979

tid

24-apr

"

800

"

"

"

1980

torsd

24-apr

"

750

"

"

"

1981

onsd

29-apr

"

750

"

Gerhard Holmberg

"

1982

onsd

21-apr

"

750

Gerhard Holmberg

Ernst Nyberg

Jan Sandelius

1983

onsd

20-apr

"

780

"

"

"

1984

onsd

25-apr

"

780

"

Ernst Nyberg

"

1985

onsd

24-apr

"

700

"

jan Sandeluius

"

1986

onsd

23-apr

"

700

"

"

"

1987

onsd

22-apr

"

700

Jan Sandelius

Ernst Nyberg

Mats Edenius

1988

onsd

20-apr

"

700

Ernst Nyberg

 

Olle Thomasson

1989

tisd

25-apr

Bollmorgav 28

600

Margareta Almling

 

"

1990

tisd

24-apr

"

750

Sten Almling

Gerhard Holmberg

Margareta Almling

1991

onsd

24-apr

"

770

"

"

"

1992

onsd

22-apr

Trintorps café

771

"

"

"

1993

månd

31-maj

"

728

Gerhard Holmberg

Göran Svensson

Berit Sandström

Ortsombud/platsombud inom Tyrsönäs Villaägareförening

Åren 1967 till 1971 var föreningen organiserad med ortsombud för följande geografiska delområden:

Brobänken,

Gönsiskevägen

Hansbo

Nytorp

Östralid

Trinntorp

Tegelbruket

Mokärr

Ällmora

Björndalsområdet

Brevik

och Borgviken/Sjöberga

 

För dessa platser fanns följande ortsombud:

År

Brobänken

Grönsiske-vägen

Hansbo

Nytorp

Östralid

Trintorp

1957

S Jämtmark

F Brunnberg

E Andersson

-

-

G Wiksell

1958

"

"

"

-

-

"

1959

"

"

-

H Lönner

-

"

1960

"

"

S Wessling

"

B Persson

C-E Hindsjö

1961

"

"

"

"

"

"

1962

"

"

"

"

"

"

1963

Gösta Nitsing

"

"

"

-

"

1964

"

"

"

"

-

"

1965

"

"

"

"

-

"

1966

"

"

"

Gustav Båke

-

A Hellstadius

1967

"

Å Olvall

"

"

-

"

1968

"

Ragnar Slettengren

Ragnar Slettengren+

"

-

G Lindahl

1969

"

"

"

"

-

Hans  Gustavsson

1970

"

"

"

"

-

Nils Nilsson

1971

"

"

"

"

-

Björn Rosén

 

Respektive:

År

Tegel-bruket

Mokärr

Älmora

Björndals-omr

Brevik

Borgviken/ Sjöberga

1957

Harry Larsson

B Hemmestad

A Viper

-

J Dahlström

 

1958

"

"

"

-

"

 

1959

"

"

"

-

"

 

1960

"

"

G Strokirk

N Nilsson

"

 

1961

"

"

"

"

"

 

1962

"

-

"

"

"

 

1963

"

K Arnéus

"

"

E Lindholm

 

1964

"

"

"

"

"

 

1965

"

"

"

"

"

 

1966

"

"

"

"

"

 

1967

"

B Dahmberg

"

"

"

 

1968

"

"

"

 

Gunnar Carlsson

Greta Westergren

1969

"

Bror Dahmberg

Carl Gustav Strokirk

Nisse Nilsson

"

"

1970

"

"

"

Rune Nilsson

"

"

1971

"

"

"

Nils Nilsson

Jan Tillqvist

"

 

Åren 1990 till 1993 hade föreningen en något annan geografisk indelning, med följande ortsombud:

Område

Ortsombud

Brobänken/Grönsiskevägen/Hansbo

Lennart Jönsson+

Nytorp

Hans Sundberg

Trintorp

Björn Rosén

Tegel-bruket

Harry Larsson+

Mokärr/ Noret

Olle Thomasson+

Älmora

Mats Edenius

Björndalen

Hans Åkerfeldt

Brevik

Åke Rosvall

Borgviken/ Sjöberga

Berit Sandström

  G: Prognosfel

Att det är svårt att sia, speciellt om framtiden gäller även de som har skrivit Tyresönäs Villaägareförenings jubileumsskrift år 1992. Vad sägs om följande text: ”Tyresönäs Villaägareförening anser i likhet med Tyresö kommun, att Brevikshalvön även i fortsättningen skall vara ett fritidshusområde. Permanentbosättning kan dock inte förbjudas. Under tioårsperioden 1979-1989 ökade andelen permanentboende inom området med sju hushåll per år. En sådan ökningstakt kan inte betecknas som annat än måttlig för att inte säga försumbar när det gäller vatten-och avloppsfrågan”. - Det var då det! Nu lyser det året om i nästan varje hus.

  H: Fördjupning

Läs mer om detta i nätbilagan till kapitel 8, där tomtägareföreningens historia beskrivs under N.

 I: Simskolefoto

Ytterligare en bild från simskolan:

Från simavslutningen 1989. Promotorn Sten Almling står till höger om simläraren Britt Lindell som talar i mikrofonen. Fotot har vi fått fårn Britt Lindell.

 J: Dansdikt

Carl David af Wirsén bodde några somrar under 1870-talet på Tyresö slott och skrev då en lyrisk dikt över lördagsdansen. Dikten har rubriken Dansen kring minnesstenen. Dikten med tolv verser finns i hans bok Nya dikter 1880. De tre första verserna lyder:

 Gamle, blinde speleman, spela,
Spela upp en liten dans!
Lördagsqväll är redan inne,
Se, hvad vänlig aftonglans!
Till den vackra kullen komma
Hurtig yngling, fager mö,
Och de dansa, medan dagen
Sakta dör vid Tyresö.

 Glada dans kring minnesstenen,
Rest i gamla Scheffers tid!
Glada dans bland gröna lindar
I den ljusa aftonfrid!
Sagodoft från trädens blommor
Låter mildt på kullens höjd
Sekelgamla minnen strömma
Genom folkets aftonfröjd.

 Hatten av! En stund allenast
Alla armar släppe tag!
Lyssnen, helgmålsringning säger:
Morgondag är sabbatsdag.
Samma helgmålsringning hördes
Lika helig, lika blid,
Dallrande från samma kyrka
Under Oxenstjernas tid.

 K: Marinor

Marinor som inte blev av: Kommunen har haft ambitiösa planer att bygga stora brygganläggningar på halvön för att de inlandsboende skall få tillgång båtplatser. Det var ett politiskt röstfiske och ledde till de stora småbåtshamnarna vid Ängsudden i Vissvass och vid Storängen på 1970-talet. Dessförinnan försökte kommunen sig på två projekt som dog:

 • Breviksnäs 1975 (passivt, projektet dog när de närboende protesterade mot en privat marina utanför Vikabo).
 • Dyviksudd 1978 (aktivat, planambitionen dog när kommunen lärde sig att Dyviksudds Tomtägareförenings markavtal från år 1975 lade hinder i vägen för en stor marina med många båtplatser i Vreten).

Istället lyckades kommunen få till stora marinor väster om Brevikshalvön:

Tyresö Båtklubb TBK: I början av 1960-talet ägde Lindalens Egnahemsförening en tomt med dansbana i Linda­len. Då Lindalen alltmer började bebyggas med villor sålde föreningen tomten. Vad skulle man göra med pengarna? Jo: skaffa en sjötomt med båtplatser. Tyresö fritidsnämnd kontaktades. Och så var man igång med planeringen och bildandet av klubben. I maj 1963 hölls ett första möte med Tyresö Båtklubb och med stöd av kommunen fick man köpa 400 meter strand av Storängen från markägaren Stockholms stad. Den stora ladan som låg på området revs och virket användes för att bygga bryggor. År 1964 kom den första bryg­gan och den första slipen på plats. Under hösten 1964 och vintern 1965 utformades ett förslag till båthamn som överlämnades till Tyresö kommun för vi­darebefordran till Sjöfartsverket.

Trollbäckens Båtsällskap TBS: År 1970 kontaktade några trollbäckenbor Kaleb Kahlström som ägde en del strandmark vid Uddbyviken. Kaleb var villig att hyra ut en bit mark i anslutning till TBK, Tyresö Båtklubb, och så bildade man då Trollbäckens Båtsällskap, TBS. Tyresö kommun hade en kommunal båtbrygga vid Ängsudden i Vissvass. Den borgerliga kommunledningen tyckte inte att det var en kommunal uppgift att driva båtverksamhet och ville därför lägga ut hamnen på en klubb. Budet gick först till TBK som dock tackade nej. De hade en väl fungerande anläggning i Uddbyviken. Då gick budet till TBS. Fortfarande saknades en egen uppläggningsplats, ett varv. TBS tog upp förhandling med Stockholms stad som ägde marken bredvid TBK. Här var nu åker med god matjord och marken brukades av lantbrukare Erik Magnusson, kommunalråd i Tyresö. TBS fick arrendera 20 000 m2 och så började utbyggnaden. TBS har som följd av detta idag tre anläggningar i Tyresö kommun:

 • varvsanläggningen vid Storängen (c 370 båtplatser)
 • hamnen vid varvet, Storängshamnen (c 60 båtplatser)
 • hamnen vid Ängsudden i Vissvass (c 275 båtplatser)

                                          ⊕ M: Mer om Tyresö Skeppslag

Tyresö Skeppslag bildades på våren 1971 på initiativ av Birgit (Bittan) Agfemalm, Siv Lewander och Gunnel Jacobson. Anledningen var att det inte fanns plats för familjernas söner i sjöscouterna. Den första sammankomsten ägde rum hemma hos familjen Lewander på Breviksnäsvägen. Familjerna Caldenius, Grewin, Sjögren, Svanström och Wergedahl var också med på detta första möte. Familjerna representerade nio pojkar i åtta- till tioårsåldern (familjen Caldenius hade två pojkar). Man försökte också få med familjer med flickor vid det tillfället, men då hittades inga som var intresserade. 

Verksamheten enligt Skeppslagets tidning Skeppsbladet 1972-1981
Tyresö Skeppslags tidning kom ut med sitt första nummer i november 1972. Då bestod redaktionen av Gunnel, Siv och Bittan. Enligt det första numret vände sig tidningen till ledare, medlemmar och föräldrar i Skeppslaget. Den skulle innehålla bland annat meddelanden om tidigare och kommande träffar, pryltorg mm. I det första numret fanns också en annons insänd av Bobo som löd ”Liten syrra, 6 år, bytes mot kassettbandspelare.”  En annons från samma annonsör i nummer tre tyder på att bytet inte blev så lyckat eftersom texten löd ”Bandspelare bytes mot lillasyster”. Tidningen gavs ut med något undantag en gång i månaden till och med 1981.

Skeppslagets kvällsmöten startade den 11 oktober 1972. Då repeterades väjningsregler och man knöt knopar och gjorde söljor. På den förra träffen sydde medlemmarna sin egen halsduk, som skulle bäras vid alla träffar.

Nästa träff ägde rum utomhus den 8 nov. Man var uppdelade i lagen Falkar och Vikingar, som tävlade mot varandra. Höstens avslutning ägde rum den 6 december. Allemansrätt och väjningsregler lärdes ut.

I det första numret diskuterades också möjligheten att få en ny ishockeyrink till skolan som ersättning för den som hade tagits bort för några år sedan och det konstaterades att busslingan vid Tyresö skola i det närmaste är klar.

När tidning nr 2 kom ut i dec. 1972 hade namnet beslutats till ”Skeppsbladet” och det diskuterades hur tidningen, som kostade lite drygt 50 öre per exemplar att framställa skulle finansieras. Det noterades också att ny rink anlänt till Tyresö skola genom Lennart Jacobssons försorg och att kommunen höll på att sätta den på plats.

Våren 1973 började med träff i sjöstugan på familjen Lewanders tomt och undervisning i kompassens användning. Det planeras att under våren lära ut livräddning, första hjälpen, kartläsning och vändning av jolle. En medlemsavgift på 15 kronor togs ut.

Övriga träffar under våren 1973 ägnades åt undervisning om sjökort, sjöfåglar, första förband och kompass och avslutades med prov. Träffarna ägde rum hemma hos några av medlemsfamiljerna.

I tidningarna fanns också roliga historier, korsord, av ungdomarna skrivna berättelser, rebusar, en följetång om skeppets historia etc.

På hösten 1973 bildade 8 barn i klass 1 till 3 en grupp som kallades miniorerna. De var småsyskon till redan medlemmar i Skeppslaget. Juniorerna träffades sex gånger under hösten. På programmet stod bl a astronomi och proviantering.

1974 utökades miniorerna med fem barn och juniorerna med sex barn och träffarna flyttades till Tyresö skola på grund av att grupperna blivit större. Juniorerna lärde sig splitsning, navigering, tagling och fakta om olika jolletyper, främst optimistjollen.

I första tidningen 1974 upplystes det om att KSSS skulle anordna en segelkurs i Brevik den 1 – 5 juli. Fem miniorer och en junior från Skeppslaget kom att delta. Man planerade att sy en vimpel i Tyresös färger och uppmanade till förslag. Den 19 april 1974 hämtades de första optimistjollarna, Finessajollar, i Trosa av tre Skeppslagsfamiljer. Fler följde.

På sommaren 1974 anordnades tre seglingar för miniorer och tre för juniorer vid Orrnäsets båtklubb. På hösten avlades prov i navigation av juniorerna och prov om optimistjollar och båtvett av miniorerna. Rundringningslistan, telefonkedjan för juniorerna bestod av 14 familjer. Miniorerna utgjordes av 13 barn, huvudsakligen i samma familjer som ovan. Den 20 maj tog man sig på egna kölar till Luraholme för korvgrillning mm. Höstträffarna fortsatte i Tyresö skola med undervisning i sjökort och navigation. Vid årsmötet den 12 september valdes för första gången styrelse bestående av fyra föräldrar med Rolf Lewander som ordförande. Två styrelsesuppleanter och en revisor valdes också. Även arbetsgrupper för sommar- och vinterprogrammen bildades. Årsavgiften bestämdes till 10 kronor per år och man beslöt att söka medlemskap i Svenska Seglarförbundet Utbildningen utökades med tagling. Fem träffar hölls under hösten. Fem skeppslagsmedlemmar deltog i skol-DM för optimistjollar. Barn och föräldrar ansökte formellt om medlemskap i Tyresö Skeppslag och förklarade att de anslöt sig till idén och målsättningen om gott sjömanskap och kamratskap respektive idén om föräldrars uppslutning att hjälpa till med ledarskap vid Skeppslagets olika aktiviteter. Den 14 november anordnades en filmkväll tillsammans med Tyresö Båtklubb i Nyboda skola. Ett tiotal skeppslagsföräldrar tog båtförarbevis efter kurs i Tyresö skola under hösten 1974. På hösten invaldes två nya juniorer och Skeppslaget fick ett kommunalt bidrag på 300 kronor.

På våren 1975 ordnades matlagningsträffar både för juniorerna och miniorerna. Undervisningen omfattade bl a fyrar, utprickning, väjningsregler och kappseglingstaktik och -teknik. I februari gjordes ett besök på brandstationen i Tyresö. En söndagsmorgon i januari 1975 ordnades med ”kurs i jolletippning och uppresning” med två av skeppslagsfamiljernas optimistjollar. Ringlinjen utökades till 18 familjer. Från våren 1975 fanns det möjlighet att skaffa Tyresö Skeppslags dekal för 10 kronor. I tidningen kunde läsas att Föräldraföreningen den 22 februari 1975  efter tre tämligen varma vintrar äntligen kunde inviga ishockeyrinken vid Tyresö skola. På våren innehöll tidningen ett upprop om bildande av Skeppslagsorkestern. Våren 1975 avslutades den 8 maj på Dyviks ängar med provtagning för juniorer och miniorer, frågespår, grillning, lekar och musik av Skeppslagsorkestern. Orkesterns sättning var vid tillfället tre gitarrer, tre trumpeter och en klarinett. Under sommaren ordnades minior- och juniorseglingar i vattnen utanför familjerna Mattssons och Lewanders tomter vid en rad tillfällen och i augusti träffades man i Mörtviken på Fjärdlång. Den 31 maj 1975 inbjöd Skeppslaget för första gången en annan klubb till tävlingar, Gustavsviks BK. Även en mammasegling inom Skeppslaget klarades av i optimistjollar på Kalvfjärden. Under sommaren arrangerade KSSS optimisttävlingar i Breviksmaren och en dryg handfull Skeppslagare deltog i Måsungeregattan i Saltsjö-Duvnäs. Tio Skeppslagare kvalificerade sig till Skol-DM och två till Skol-SM för optimistjollar. Årsmöte med supé och dans för föräldrar i Skeppslaget ägde rum den 26 augusti på Alby gård. Under hösten och vintern 1975 ordnades teoretisk och praktisk kurs i snorkeldykning för Skeppslagsmedlemmar 10 år och äldre. Hösten 1975 utvidgades verksamheten till att indelas i miniorer, juniorer och kappseglare. Miniorerna gjorde studiebesök på Sjöhistoriska museet och Skeppslaget övade livräddning och båtvett i Bollmorabadet (Tyresö simhall) Dykkurserna fortsatte, nu i Farstabadet liksom gymnastiken på fredagarna i Tyresö skola som var inne på andra säsongen.

KSSS arrangerade nio seglarskolor sommaren 1976, bland annat vid Breviksmaren 28 juni till 2 juli. Vårregattan i Erstaviken som annonserades i Svenska Seglarförbundets informationshäfte ägde rum den 29 till 30 maj med två seglingar på lördagen och en på söndagen på s.k. olympiabana Våren avslutades på Dyviks ängar med dragkamp, fotboll, brännboll, frågepromenad, korvgrillning mm och Skeppslagsorkestern spelade. Skeppslagströjor fanns att köpa under 1976. Tjugotvå seglingsdagar i Kalvfjärden och Erstaviken före semesterperioden fanns med i säsongens Skeppslagsalmanacka och man seglade om Tyresö Skeppslags Vandringspokal. Med årsmötet den 9 oktober hos familjen Lewander firades skeppslagets femårsjubileum. Dans till kl 04.00. På hösten 1976 fortsatte skeppslagsträffarna med bl a seglingsteknik på programmet. Dykningarna fortsatte, nu i Bollmorabadet.

På våren 1977 utökades aktiviteterna för kappseglingsgruppen med motorlära och med makramé för miniorerna. Juniorerna lärde sig radiotrafik och radioutrustning och mellangruppen lärde sig fototeknik. Vårregattan 1977 inom ramen för Stockholms Seglarförbund gick av stapeln den 28 – 29 maj, pingsthelgen. Av en annons i Skeppsbladet framgår att biopriserna på Forellen var 12.- det här året. Nordiskt snorkeldykarbevis togs av åtta ungdomar under våren. Den 30 maj hölls våravslutning med grillning på Sjögrens tomt. På hösten 1977 omfattade ”ringlinjen” 36 barn på 20 telefoner. Det hölls sju höst- och åtta vårträffar hösten -77 våren -78. Vinteraktiviteterna innefattade foto och vävning. I decembernumret av Skeppsbladet talas det om lämpligheten att köpa Laser, innan priserna stiger.

Vårregattan 13 till 14 maj 1978 omfattade optimistjollesegling i två klasser och en laserjolleklass och segelskolan gick av stapeln den 12 till 16 juni. Fyra grabbar gick på fridykarinstruktörkurs. Våren 1978 köpte Skeppslaget en optimistjollespinnaker för test och tre familjer hälsades välkomna i Skeppslaget. Årsmötet var välbesökt och årsavgiften för såväl vuxna som barn bestämdes till 20.-. På hösten 1978 startades snorkeldykning i Bollmora simhall för knattar inom Skeppslaget.

Flera skeppslagare deltog i oljesanering i Stockholms skärgård på våren 1979. Vårregattan 1979 ingick i serien Ostbiten och omfattade 12 optimist- och 22 laserseglare. Ringlinjen innehöll namnen på 23 familjer. Våravslutning med KM och lekar på Ällmora äng. För att få fler bidrag till tidningen bildade på hösten 1979 33 barn elva redaktionsgrupper. Dykarna beslöt att bilda egen klubb under hösten 1979 eftersom även ungdomar i Bollmora ville lära sig dyka och Skeppslaget inte mäktade med fler medlemmar. Även den nybildade Finborgs vävstuga med elva ”vävtanter” är en utveckling av aktiviteter inom Skeppslaget. Prylbytarkväll med skinkmacka och glögg hölls före jul och disko ordnades på Alby friluftsgård vid Tjugondedag Knut 1980. Seglarskolan ägde rum fem dagar i juni och vårseglingarna gick av stapeln med två seglingar per vecka. I KM ingick fem seglingar. Vårregattan ingick för laserjollarnas del i Stockholm Laser Cup. För att ta upp en gammal tradition in Skeppslaget inbjöds det till mammaseglingar med sillunch vid två tillfällen under sommaren. Höstseglingarna var elva stycken plus två föräldra-KM. Efter nio år ersattes Skeppslagets första ordförande på posten. Under vintern 1980 togs den tidigare idén med skeppslagshalsduk åter upp och man planerade att efter avlagda prov i utlärda färdigheter dela ut band att fästa vid halsduken. Aktiviteterna var indelade i nybörjare, optimistseglare och laserseglare. Matrikeln 1980 – 1981 omfattade tjugofem adresser i Tyresö och en i Stockholm, sammanlagt 89 personer, barn och vuxna. För sjunde året i rad anordnades Tyresö Skeppslags vårregatta i maj 1981. Skeppslagets 10-årsjubileum ägde rum den 23 oktober 1981. Av skeppslagets 55:e skeppsblad från 1981 framgår att det vankades 10-års kavalkad, mat och dans.

1982 1988
Härefter syns det som om antalet skeppsblad minskat drastiskt. Vi har endast kunnat återfinna sju stycken för perioden 1982 till 1988. Ringlinjen 1983 omfattade 14 familjer och verksamheten bedrevs i två grupper med totalt 16 barn. Endast undantagsvis ägde träffarna rum i Tyresö skola. År 1984 anordnades det sex vår- respektive höstseglingar. Den 16 maj 1987 ansvarade Skeppslaget för en deltävling i Södertörnskuppen. Seglarskola arrangerades fem dagar i juni. Av ett skeppsblad från 1988 framgår att verksamheten var indelad i grupper för laser-, optimist- och långfärdsseglare. Det beräknades att sammanlagt 25 ungdomar skulle delta i årets träffar.

Tiden därefter
När dehär raderna skrivs i februari 2005 har verksamheten sedan flera år reducerats till att endast omfatta seglarskolan under fem dagar i anslutning till skolterminens slut på våren förutom Skeppslagets dag med lekar underhållning och seglingar samt årsmöte i augusti med kappseglingar för optimist- och laserjollar samt årsmötesfest. Kappsegling för kölbåtar har också arrangerats i samband med årsmöte. Den tidigare så stora vårregattan inom ramen för Svenska Seglarförbundet arrangeras inte och Skeppsbladet ges inte längre ut. Vinteraktiviteter förekommer heller inte längre. Medlemsantalet, som minskade när den första generationen skeppslagare blev vuxna, är nu ca 120. Flera bor bl a i det nyexploaterade området Strand. Också boende i andra delar av kommunen ingår i Skeppslaget eftersom en förening tillhörig Svenska Seglarförbundet inte får neka inträde i föreningen med hänvisning till bostadsadress.För att i någon mån råda bot på problemet att rekrytera ledare är det tvingande att också minst en förälder går med i Skeppslaget då ett barn blir medlem. Seglarskolan omfattar ca 40 barn i åldrarna 8 till 17 år. Undervisningen indelas i optimistjollesegling för nybörjare, fortsättningskurs för optimistseglare och elitseglare optimist. Även laserjolleseglare deltar. Under seglarskoleveckan görs också en mycket populär övernattning, vanligen på Luraholme. Det förefaller som om Skeppslaget numera ses som en båtklubb med viss utbildningsverksamhet snarare än en grupp av närboende. Skeppslaget fick under några år i början av tjugohundratalet disponera Fiskevårdsföreningens mark för sommaruppläggning av medlemmarnas jollar och som bas för seglingsaktiviteterna. Under 2004 var sommarhemvisten Orrnäsets båtklubb. För närvarande förs diskussioner med Tyresö kommun och med Nytorps båtklubb med strävan att i samband med detaljplaneringen av området kring Nytorpsvägen få till stånd en mer permanent lösning som bas för Skeppslagets aktiviteter.

Källor

 • Skeppslagets tidning Skeppsbladet nr 1 – 62
 • Intervju med Gunnel och Lennart Jacobson
 • Intervju med Mats Andersson

 N: Mjölkkannan

Mjölkkannan
Här följer den osminkade historien om hur den anrika seglingstävlingen Mjölkkannan tog sin början: Under en fest under 1970-talets senare hälft med inslag av alkoholhaltiga drycker uppstår diskussionen om en H-båt förmår att segla ifrån en IF-båt. Ett vad uppstår. Det enda sättet att lösa detta spörsmål är att segla. Vinnaren får en pava whisky. Sagt och gjort, en dag bestämdes, det råkade bli en tidig höstdag, sannolikt kanske dagen efter (här är historien osäker). En tradition som nästan har behållits sen dess, dock inte dagen efter. Den kommer dagen efter seglingen. Kappseglingen går alltid av stapeln sista lördagen i augusti eller första i september, eller däromkring.
Denna första segling vanns, enligt en envis källa, av H-båten. Det är osäkert om något förstapris utdelades. Samma källa hävdar f.ö att han inte sett röken av någon whisky. Sannolikt var nog ingen den dagen intresserad av annat än Ramlösa, om historien ovan är säker.

Efter denna föga glamorösa premiärsegling ville fler vara med och bevisa sin båts och besättnings duglighet på de stora vattnen. Det bestämdes att till nästa år skulle alla som ville få chansen att segla hem en skvätt whisky. Det bestämdes också som nämnts tidigare att segla på en lördag för att inte behöva riskera att få ta dagen efter i anspråk och därmed också kunna arrangera en rejäl regattabal, vilket faktiskt skulle garantera en dag efter, s.a.s.

Påföljande års segling avlöpte som den borde d.v.s i seglingens tecken. Dagen efter hade de flesta glömt vem som segrade. Det är dock inte viktigast att vinna utan att komma på regattabalen. Det hetaste tipset beträffande vinnare år två är utan tvivel S 62 ”Lufsen” Denna båt med sin besättning har skördat många fina framgångar under seglingens historia. För många, har vissa antytt.

Nåväl, till år tre, när seglingen nu börjar likna tradition, kommer krav på arrangörerna:

 • Det första och största kravet var att skaffa fram något att hälla segerwhiskyn i, något som bättre tålde stötar och umbäranden än de usla emballage som V&S erbjuder. Plast gjorde man vid den här tiden segelbåtar av, inte förvarade virre i. I själva verket var det förmodligen en pokal att ha hemma i hyllan och skryta med man ville åt. 
 • Det andra kravet var att det skulle vara intressant för efterkommande generationer att hålla reda på vilka som segrat under åren. Enligt återigen tveksamma källor var detta krav starkast från besättningar/båtar som hade störst chans att vinna.

För att blidka den skara som bara vill ha och ha, inköptes således till 1980-års segling en gammal aluminiumkanna med lock för 5 spänn i en lumpbod och för att få till lite snitts och elegans på pokalen lånades en gravyrpenna från polisen för att skilja kannan från vilken annan kanna som helst. Tack, polisen! Segrarna förväntades sen själva gravera in segeråret och båtnamn på kannan. Ett vandringspris blev därmed fött. 

Det är vid denna tidpunkt som den löst sammansatta arrangörsstaben förblir precis lika lös som tidigare men med den skillnaden att den får ett namn: Tyresö International Yacht Society. Fint ska det vara! Anledningen till att arrangörsstaben inte står att känna igen år från år är helt enkelt att årets segling arrangeras av föregående års segrare. Förberedelserna består i huvudsak att gå på Systemet och köpa whisky och lägga en bana som passar för årets vindar och egna båten samt försöka få in startavgifter av deltagarna så besöket på bolaget inte riskerar bli en förlustaffär. Det åligger också arrangörsstaben att anvisa plats för regattabalen. Genom åren har balen hållits på en del udda platser, bl.a. inomhus.

Banan läggs lagom svår, gärna med lite vägvalsmöjligheter. Längden på banan brukar ligga på 6-10 distans lite beroende på väder och vind. 

En tävlingsdag börjar alltid med ett skepparmöte på förmiddagen där anmälningar och avgifter inkasseras av årets arrangör och banan presenteras. Efter det startar en diskussion om de deltagande båttypernas individuella LYS-tal som anger båtarnas segelmässiga förhållande till varandra. Den seglade tiden multipliceras med båtens LYS-tal för att på så sätt få fram en beräknad tid som resultatlistan baseras på. Vid denna diskussion är alla medel tillåtna, mutor som milda hot. Vanligtvis finns en aktuell LYS-tabell att tillgå. Ljudnivån på dessa möten har dock med åren sjunkit kanske främst på grund av deltagarnas ålder och insikt om att det kan vara svårt att ”snacka ner” ett LYS som varit detsamma i 10 år.

Mesta vinnarna genom åren var:

 • 1980, 83, 86, 87, 88, 96, 98, 2000 = Lufsen
 • 1984, 89, 92 = Clara
 • 1995, 2005 = Trix

  P: Om fartygen

Här följer några tekniska data för fartygen:
ALBA II:
Längd 18,6 meter, bredd 3,4 meter.

Albony: Byggnadsår: 1940, Byggnadsmaterial: mahogny, Största längd: 25,57 m, Största bredd: 5,10 m, Maskineri: Deutz SBA 8 M 517, 1960, Maskinstyrka 340 KW.  Största längd: 25,57 m, Största bredd: 5,10 m, Maskineri: Deutz SBA 8 M 517, 1960, Maskinstyrka 340 KW.

Wetsera: Längd över allt 15,72 meter. Bredd över allt 5,55 meter. Brutto 38, netto 28 ton. Maskineri; Scania Vabis diesel 1968, maskinstyrka 134 hk.  Från början var hon tacklad som slätskonare och hörde först hemma i Farhult i Malmöhus län, senare Höganäs och från 1926 i Ystad där hon fick hjälpmotor installerad. Tio år senare tacklades hon om från motorskonert till motorgaleas. Efter år 1954 var hon lustfartyg med hemort i Stockholm, Tyresö och Saltsjöbaden.

Maria Sofia: 90 bruttoton. Byggmaterial: ek och furu. Längd i vattenlinjen 24 m. Bredd 6,3 m. Djup 2,8 m.

 Q: Vägfinansiering

Det är inte lätt för alla att förstå hur vägarnas finansiering med vägavgift kan bygga på logiska och rättvisa regler. Göran Fermbäck illustrerar hur vägarna betalas av de boende på Brevikshalvön genom att nämna, att han betalar för sina vägar

 • dels via skattsedeln till kommunens vägar utanför Brevikshalvön, som han knappst använder, utan mer den statliga motorvägen
 • dels till vägföreningen som fastighetsägare på halvön, vilket är begripligt,
 • dels till vägföreningen som medlem i närbelägen bryggförening, dit han och de flesta andra medlemmarna promenerar och därför knappast sliter på några vägar,
 • och dels till vägföreningen som delägare av tennisbanan vid Breviksvägen 187, dit han och alla andra medlemmar promenerar och inte heller förorsakar några kostnader för vägarna.

 
 

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)